Elektrotehničar energetike


Obrazovanje traje četiri godine

Područje rada: Elektrotehnika


Elektrotehničari energetike obezbeđuju da potrošači neprekidno dobijaju električnu energiju propisanih karakteristika, da to bude uz ekonomičnu cenu prenosa i maksimalnu zaštitu ljudi i objekata.
Bave se, dakle, poslovima u vezi s proizvodnjom, prenosom i distribucijom električne energije. Rade u elektranama, u razvodnim sistemima, trafostanicama, kao i  u objektima za održavanje i kontrolu električnih vodova i mreža. U elektrani upravljaju i nadziru rad generatora, energetskih transformatora i sl. U elektranama s daljinskim automatskim upravljanjem i regulacijom, posao im je praćenje podataka na komandnom pultu, odnosno komandnoj tabli. Ako dođe do odstupanja kontrolisanih karakteristika (snage, napona i sl.), obavezni su da preduzmu odgovarajuće mere. Posao im je i  održavanje električnih mašina u elektroenergetskom postrojenju. Pri remontu celog postrojenja, planiraju i izrađuju tehničku dokumentaciju.
Elektrotehničari energetike proračunavaju potrebna svojstva dalekovoda i niskonaponske mreže, dimenzionišu vodove, analiziraju opterećanje, određuju broj i vrstu trafostanica. Kontrolišu mere zaštite od visokog napona, uzemljenje nadzemnih vodova, a bave se i zaštitom od kratkog spoja i prenapona, u izradi i održavanju električnih mreža.

Dobar elektrotehničar energetike mora biti precizan i savestan u radu, spreman da reaguje u nepredviđenim situacijama, spreman za tehničko i analitičko rešavanje problema.
Adresa:
Trg Nikole Pašića br.7
Beograd
Telefon:
011/3398-283
E-mail: stsmihajlopupin@yahoo.com